Όροι & προϋποθέσεις

I. ΓΕΝΙΚΑ

Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο www.EventLobster.com παρέχει αφενός την υπηρεσία προφορών και κρατήσεων στους Επιχειρήσεις και στα εγγεγραμμένα Μέλη της, αφετέρου την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν χωρίς εγγραφή Μέλους (πχ, υπηρεσίες ενημέρωσης κτλ, εφεξής οι «λοιπές υπηρεσίες» ), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ EventLobster.com και των επισκεπτών/ εγγεγραμμένων Μελών αναφορικά με τις υπηρεσίες προσφορών και κρατήσεων στους Επιχειρήσεις που καταχωρούνται στο σύστημα καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τον EventLobster.com μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως ανωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα Μέλη για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσίες της www.EventLobster.com.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακό τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στις υπηρεσίες του EventLobster.com, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχείρησεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων).

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχειρήση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών του EventLobster.com που παρέχονται στο www.EventLobster.com. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο www.EventLobster.com επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τον EventLobster.com με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Να σημειωθεί ότι η EventLobster.com δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Γενικών Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο , οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο www.EventLobster.com από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Γενικών Όρων εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της www.EventLobster.com, δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή του Λογαριασμού τους ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών email, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της EventLobster.com στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στον EventLobster.com για τις ενέργειες/ παραλήψεις των προσώπων αυτών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑ

Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:

Δεδομένα εκπροσώπου: Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένα Επιχείρησης: Τα δεδομένα που δηλώνει ο εκπρόσωπος επιχείρισης κατά την εγγραφή της στην Υπηρεσία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή), τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το όνομα υπευθύνου και τη διαθεσιμότητα μυστηρίων.

Δεδομένα Χρήστη: Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Χρήστης δηλώνει και χορηγεί στον EventLobster.com κατά τη διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Διαχειριστικό εργαλείο: Το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού, Προφίλ και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης που παρέχεται από τον EventLobster.com στις Επιχείρησεις και τους Χρήστες κατά την εγγραφή τους.

Δικτυακός τόπος: Ο δικτυακός τόπος www.EventLobster.com ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του EventLobster.com.

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Μέλους στην εγγραφή ή/και χρήση της Υπηρεσίας.

Επισκέπτης: Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίοι πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από τον EventLobster.com για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.

Επιχείριση: Θεωρείται ο Επιχειρήση που εγγράφεται στην Υπηρεσία ηλεκτρονικών προσφορών και κρατήσεων που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει λογαριασμό στο www.EventLobster.com με σκοπό να προβάλλει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες του καθώς και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που του διαθέτει η πλατφόρμα.

Λογαριασμός Μέλους: Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από τη EventLobster.com με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Μέλος: Θεωρούνται οι Χρήστες και οι Επιχείρησεις, όπως ορίζονται στο παρόν.

Προφίλ Επιχείρησης: Η σελίδα της Επιχείρησης μέσα στο δικτυακό τόπο, στην οποία προβάλλονται οι πληροφορίες του.

Στοιχεία Χρήστη: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από τον EventLobster.com κατά τη δια-δράση του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που προβάλλονται στο Προφίλ του – αιτήσεις σε Επιχειρήσεις, επικοινωνία κτλ) αλλά και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και ο EventLobster.com επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Στοιχεία αίτησης: Όνομα, Επίθετο, ημερομηνία αίτησης, κινητό τηλέφωνο Χρήστη, Τ.Κ., χώρα, email και κωδικός πρόσβασης.

Υπηρεσία: Η Υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης, ημερολογίου και των ηλεκτρονικών αιτήσεων του EventLobster.com που παρέχεται στο δικτυακό τόπο.

Υπηρεσίες (λοιπές): Οποιαδήποτε υπηρεσία του EventLobster.com παρέχεται στο δικτυακό τόπο σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για τη χρήσης τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία ενημέρωσης κ.α.

Χρήστης: Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στις υπηρεσίες του EventLobster.com που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει λογαριασμό στο www.EventLobster.com, με σκοπό να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας του EventLobster.com. Η Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελουν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους. Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

III. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1. Σκοπός

Η εγγραφή τόσο των πολιτών όσο και των Επιχειρήσεων (ή εκπρόσωποι αυτών) στις υπηρεσίες που παρέχονται είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι μεν Επιχείρησεις να δημιουργήσουν το Προφίλ τους στην Πλατφόρμα και να προβάλλουν σχετικές Πληροφορίες που τις αφορούν, αφετέρου οι Χρήστες να μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας προσφορών και κρατήσεων . Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και ο EventLobster.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Μέλος, ο EventLobster.com τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

2. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους
2.1. Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλους στην Υπηρεσία του EventLobster.com είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνει χρήση της. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή και το σύστημα θα τον καθοδηγήσει αυτόματα στην καρτέλα εγγραφής Νέου Μέλος μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια επικοινωνίας με Επιχειρήσεις ενώ δεν είναι εγγεγραμένος. Εναλλακτικά ο Χρήστης οδηγείται στη φόρμα εγγραφής Νέου Μέλους «κλικάρωντας» στην καρτέλα «εγγραφή» στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου. Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του δεδομένων: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και κωδικός και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του EventLobster.com. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τoυ EventLobster.com. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, o EventLobster.com θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το οποίο θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία του EventLobster.com. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, o EventLobster.com ανοίγει στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ.

2.2. Εγγραφή Επαγγελματία

Η Εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία του EventLobster.com είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Ο Επιχειρήση θα πρέπει να υποβάλλει στον EventLobster.com μια αίτηση εγγραφής, είτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο χώρο επικοινωνίας. Η εγγραφή γίνεται από τον επαγγελματία συμπληρώνοντας τα όνομα της εταιρεία του, το είδος της εταιρείας του, το email και τον κωδικό πρόσβασης. Ένα email επιβεβαίωσης με ένα μοναδικό link θα σταλεί στον επαγγελματία για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση του email του. Η ομάδα του EventLobster.com κατέχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επαγγελματία για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

2.3. Λογαριασμός Μέλους

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Υπηρεσία του EventLobster.com, ο Χρήστης/ Επιχείρηση αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στον EventLobster.com, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που δηλώθηκαν στον EventLobster.com κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του, εισέρχεται στο Λογαριασμό του και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/στοιχεία του. Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τoυ EventLobster.com , τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε παρέχεται η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που το Μέλος έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους, είτε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στην ομάδα του EventLobster στο EventLobster@gmail.com. Οποιαδήποτε στιγμή το Μέλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση τους, (σε περίπτωση που δεν το κάνει το ίδιο το Μέλος μέσω του Λογαριασμού του), την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από τον EventLobster.com, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση EventLobster@gmail.com. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα του Μέλους διατηρούνται από τον EventLobster.com μόνο για όσο χρόνο αυτό παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος του EventLobster.com, με τη ρητή επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα δεδομένα του Μέλους δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο για σκοπό πέραν του σκοπού που σαφώς ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν το Μέλος επιθυμεί τη διαγραφή του Λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει στον EventLobster.com το σχετικό του αίτημα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση EventLobster.com@gmail.com. Ο EventLobster.com θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω Μέλους, το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 48 ωρών (λόγω τεχνικών θεμάτων).

2.4. Το Προφίλ Χρήστη

Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος της Υπηρεσίας, δημιουργείται αυτομάτως και το προφίλ του στην Πλατφόρμα. Σε αυτό μπορεί να δει τη λίστα τις αιτήσεις του, τις προσφορές του καθώς και την επικοινωνία του με τους Επιχειρήσεις. Στο προφίλ του Χρήστη αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και τη διάδράση του με την Υπηρεσία από την εγγραφή του και έπειτα. Ο Χρήστης δύναται να ανεβάσει στο Προφίλ του φωτογραφίες του με δική του ευθύνη.

2.5. Προφίλ Επαγγελματία

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Επιχείρησης και το άνοιγμα Λογαριασμού του, δίνεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να δημιουργήσει το Προφίλ της, δηλαδή τη δική της σελίδα μέσα στην Πλατφόρμα στην οποία θα παρουσιάζεται. Ειδικότερα ο Επιχειρήση μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες αναφορικά τις δραστηριότητες του, στοιχεία επικοινωνίας του, φωτογραφικό υλικό από τη δουλειά του κ.α.

IV. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ONLINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

1. Σκοπός

Μέσα από την ιστοσελίδα μας (EventLobster.com και θυγατρικών) παρέχεται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι τύποι Επιχειρήσεων που σχετίζονται με εκδηλώσεις (για παράδειγμα, ξενοδοχεία, χώροι, φωτογράφοι, κινηματογραφιστές, Djs, υποστηρικτές, διακοσμήσεις, περιοχές γάμου, τροφοδοσία, bartenders, κλπ, συλλογικά οι "πωλητές"), μπορούν να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους και μέσω της οποίας οι επισκέπτες του ιστοχώρου μπορεί να κάνουν αίτηση και να λάβουν προσφορές για τις υπηρεσίες τους, οι οποίες υπηρεσίες μπορούν να γίνουν κράτηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Κάνοντας μια κράτηση μέσω EventLobster.com, μπαίνετε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον επαγγελματία, όπου κάνετε τη κράτηση. Από το σημείο στο οποίο κάνετε την κράτησή σας, εμείς ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες μεταξύ εσάς και του πωλητή, μεταφέροντας τα στοιχεία των αιτήσεών σας στο σχετικό φορέα παροχής υπηρεσιών και σας στέλνουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης εκ μέρους και για λογαριασμό της Επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας δίνονται από τους Επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, οι Επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ένα extranet μέσω του οποίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωση των στοιχείων, τη διαθεσιμότητα και άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε λογική ικανότητα και φροντίδα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε και να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (είτε οφείλονται σε κάποια προσωρινή ή / και μερική επισκευή, αναβάθμιση ή τη συντήρηση της ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση πληροφοριών. Κάθε Επιχειρήση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου εξυπηρέτησης, των προσόντων ή της βαθμολογία του κάθε επαγγελματία που διατίθενται. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν σας επιτρέπεται να μεταπωλήσετε, χρησιμοποιήσετε συνδέσμους, χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, παρακολουθείτε (π.χ. spider, scrape), παρουσιάσετε, να κατεβάσετε ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

2. Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών

Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του EventLobster.com αποτελεί η εγγραφή του Χρήστη και της Επιχείρησης ως Μέλους στη www.EventLobster.com και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

3. Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Αίτησης

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την Επιχείρηση που τον ενδιαφέρει, προσθέτοντας επιπλέον φίλτρα αναζήτησης όπως περιοχή, διαθέσιμες ημερομηνίες, κτλ. Οι διαθέσιμες Επιχείρησεις παρουσιάζονται στο Χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης μπορεί να δεί αναλυτικά όλες τις καταχορυμένες πληροφορίες της Επιχείρησης και να ζητήσει ηλεκτρονικά προσφορές. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης ο Χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί μία από τις προσφορές που έχει λάβει από τον επαγγελματία και ο Επιχειρήση με τη σειρά του θα πρέπει να την τελική επιβεβαίωση για την κράτηση. Πραγματοποιώντας την κράτηση των υπηρεσιών ενός επαγγελματία, ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις έχει θέσει ο Επιχειρήση. Αφού πραγματοποιηθεί η αίτηση από το Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εταιρεία EventLobster.com αναλαμβάνει να αποστείλει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον επαγγελματία, διαβιβάζοντας σε αυτόν τα στοιχεία της αίτησης και τα δεδομένα του Χρήστη ήτοι όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ημερομηνία αίτησης, γενικές πληροφορίες που καταχώρησε ο χρήστης, με σκοπό την ενημέρωση της Επιχείρησης για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Ο EventLobster.com δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων των Χρηστών. Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησης των υπηρεσιών της Επιχείρησης από το Χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ο EventLobster.com δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι τόσο επαγγελματία όσο και του Χρήστη, καθόσον ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζωντας ανάμεσα τους.

4. Πολιτική Ακύρωσης – Αλλαγής

Κάνοντας κράτηση των υπηρεσιών ενός επαγγελματία, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τη σχετική πολιτική ακύρωσης του εν λόγω επαγγελματία, καθώς και τυχόν πρόσθετων (παραδοτέο έργο) όρων και προϋποθέσεων της Επιχείρησης που μπορεί να ισχύουν για την κράτησή σας ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σας, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων υπηρεσιών και ή / και των προϊόντων που προσφέρονται από τον επαγγελματία (οι όροι παράδοσης και οι προϋποθέσεις ενός προμηθευτή μπορούν να δωθούν από τον επαγγελματία). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι προσφορές από τους Επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τυχόν ακύρωση ή αλλαγή, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Επιχείρησης. Παρακαλείστε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες προσεκτικά για τέτοιους όρους προτού πραγματοποιήσετε την κράτησή σας. Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την κράτησή του. Πριν ο Χρήστης προβεί σε ακύρωση, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον επαγγελματία και να το αναφέρει. Επίσης κατά τη διαδικασία ακύρωσης ο χρήστης οφείλει να καταχωρήσει το λόγο για τον οποίο προβαίνει στην ακύρωση. Οποιεσδήποτε συνέπειες ακύρωσης της κράτησης διέπονται από την πολιτική ακύρωσης του κάθε επαγγελματία. Ο Επιχειρήση μπορεί να ακυρώσει την κράτηση που έχει επιβεβαιώσει. Πριν ο Επιχειρήση προβεί σε ακύρωση, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον χρήστη και να το αναφέρει. Επίσης κατά τη διαδικασία ακύρωσης ο Επιχειρήση οφείλει να καταχωρήσει το λόγο για τον οποίο προβαίνει στην ακύρωση.

5. Κατάταξη Επιχειρήσεων & αξιολογήσεις

Ο EventLobster.com δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχείρησεις. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τις Επιχείρησεις και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους του EventLobster.com. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχείρησεις και οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τον EventLobster.com. Ειδικότερα η σειρά εμφάνισης βασίζεται σε έναν ειδικό αλγόριθμο σχεδιασμένο από τον EventLobster.com. Στην περίπτωση ωστόσο που ο Χρήστης έχει βάλει φίλτρα στην αναζήτηση επαγγελματία με βάση την περιοχή ή τη διαθέσιμη ημερομηνία, τότε η Πλατφόρμα διαβάζει μέσω Google το κέντρο της περιοχής και εμφανίζει τα κοντινότερα, ή βάση διαθεσιμότητας κοκ. Ο EventLobster.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαφοροποιήσει μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων ενημερώνοντας τα Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση Επιχειρήσεων μπορεί να (α) ανεβεί στη χώρο με τις πληροφορίες του αντίστοιχου επαγγελματία στην ιστοσελίδα μας με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ποιότητα της Επιχείρησης, και (β) (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) χρησιμοποιούνται και διατίθενται από τον EventLobster.com κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια (π.χ. για το μάρκετινγκ, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στην ιστοσελίδα μας ή πλατφόρμες social media, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από τον EventLobster.com και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Η μορφή της κριτικής επισκέπτη θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή κίνητρα απολύτως.

V. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EVENTLOBSTER.COM

1. Γενικά

Το EventLobster.com συνδέεται με μία πλατφόρμα προσφορών και κρατήσεων για Επιχειρήσεις στο χώρο των δεξιώσεων. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδήλωσή τους, θα είναι σε θέση να δουν τα καταχωρημένα προφίλ επγγελματιών στο χώρο των event (φωτογράφοι, DJ, θέσεις χώρο κλπ) και να ζητήσουν προσφορές / προτάσεις για την εκδήλωσή τους. Όλοι αυτοί οι χρήστες θα έχουν ένα λογαριασμό και θα διαχειρίζονται όλα τα αιτήματά τους στο λογαριασμό τους. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι Επιχειρήσεις θα έχουν επίσης ένα λογαριασμό, από τον οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα αιτήματά τους (αποδεχθούν ή όχι για να προχωρήσουν σε μια προσφορά / πρόταση προς το χρήστη), να δημιουργήσουν προσφορές ή να ανεβάσουν τις υπάρχουσες προτάσεις τους στο σύστημα, να δημιουργούν τις κρατήσεις και επίσης διαχειρίζονται και να ενημερώνουν το δημόσιο προφίλ τους.

2. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις EventLobster.com
2.1. Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του EventLobster.com παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση του EventLobster.com ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στον EventLobster.com ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν. Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η εταιρεία να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών του σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2. Προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, ο EventLobster.com ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτός κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που ο EventLobster.com κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, ο EventLobster.com δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενος ρητά παντός νομίμου δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσεις των άρθρων 2.1 και 2.2 να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε ο EventLobster.com για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί ο EventLobster.com για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών. Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν ο EventLobster.com συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί ο EventLobster.com να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

2.3. Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Ο EventLobster.com διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση του EventLobster.com, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, ο EventLobster.com θα ενημερώνει τα Μέλη του με σχετική του ανάρτηση στο δικτυακό τόπο. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά του EventLobster.com για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν o EventLobster.com κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, ο EventLobster.com μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4. Παροχή Πληροφοριών

Ο EventLobster.com, σε περίπτωση που τούτο του ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών ή/και των Επιχείρησεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στον EventLobster.com σύμφωνα με το παρόν, των δεδομένων και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτόν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

3. Περιορισμός εγγυήσεων - υποχρεώσεων

Ο EventLobster.com ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών και των Επιχειρήσεων να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω. Επιπλέον ο EventLobster.com ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης ή και η Επιχειρήση το χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών και των Επιχειρήσεων έναντι αλλήλων για την αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών από το δεύτερο προς τον πρώτο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές. Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από τον EventLobster.com οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του EventLobster.com. Ο EventLobster.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που του παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών ή Επιχειρήσεων που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών και Επιχειρήσεων κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

4. Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, ο EventLobster.com ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, των Επιχειρήσεων, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

  • Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.
  • Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
  • Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του EventLobster.com ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες ο EventLobster.com δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.
  • Χρήση εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας.
  • Παράβαση της κείμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
  • Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.
  • Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις (σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση του EventLobster.com. Ο EventLobster.com δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Χρηστών κατά την συνδιαλλαγή τους με τις Επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι ο EventLobster.com ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του EventLobster.com για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του EventLobster.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε o EventLobster.com ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, o EventLobster.com δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων διαθεσιμότητας) που παρέχονται στην Πλατφόρμα, (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του δικτυακού τόπου, ή (iv) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων. Παρά το γεγονός ότι ο EventLobster.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Με ανέβασμα φωτογραφιών / εικόνων στο σύστημά μας (για παράδειγμα, επιπρόσθετα από την αξιολογηση) τα μέλη πιστοποιούν, εγγυόνται και συμφωνούν ότι κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες / εικόνες και συμφωνούν ότι ο EventLobster.com μπορεί να χρησιμοποιεί τις ανεβασμένες φωτογραφίες / εικόνες στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή, σε δυκτιακό ή όχι διαφημιστικό υλικό και δημοσιεύσεις και ως ο EventLobster.com κρίνει. Τα μέλη χορηγούν στον EventLobster.com ένα μη-αποκλειστικό, παγκόσμιο, αμετάκλητο, άνευ όρων, αέναο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, δείχνει, διανέμει, παραχώρεί, να επικοινωνεί και να διαθέτει τις φωτογραφίες / εικόνες κατά την κρίση του. Με τη μεταφόρτωση αυτών των φωτογραφιών / εικόνων το άτομο που ανεβάζει την εικόνα (ες) αποδέχεται την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη των οποιωνδήποτε και όλων των νομικών απαιτήσεων που γίνονται από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό και σε επιχειρήσεις) επειδή ο EventLobster.com εξέδωσε και χρησιμοποίησε αυτές τις φωτογραφίες / εικόνες. EventLobster.com δεν κατέχει ούτε εγκρίνει τις φωτογραφίες / εικόνες που έχουν φορτωθεί. Η ειλικρίνεια, η ισχύς και το δικαίωμα χρήσης όλων των φωτογραφιών / εικόνων θεωρούνται από το πρόσωπο που ανέβασε τη φωτογραφία, και δεν είναι ευθύνη της EventLobster.com. Ο EventLobster.com αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται. Το πρόσωπο που φόρτωσε τη φωτογραφία εγγυάτε ότι οι φωτογραφίες / εικόνες δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, Trojan ή μολυσμένα αρχεία και δεν πρέπει να περιέχουν κανένα πορνογραφικό, παράνομο, άσεμνο, προσβλητικό, ανάρμοστο ή ακατάλληλο υλικό και δεν παραβιάζουν κανένα (πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα ή την ιδιωτική ζωή) δικαιώμα τρίτου. Κάθε φωτογραφία / εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στα προαναφερθέντα κριτήρια, δεν θα δημοσιεύονται και / ή μπορεί να αφαιρεθεί / διαγραφεί από EventLobster.com ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του στην Πλατφόρμα. Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους στην Υπηρεσία. Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στον EventLobster.com κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι: Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί. Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν τον EventLobster.com πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων του EventLobster.com (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/ και των λοιπών υπηρεσιών που είναι παράνομη. Θα σέβονται την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Τα Μέλη επιβεβαιώνουν ότι είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να δημιουργήσει δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Ειδικότερες υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Eπιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα. Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι Πληροφορίες θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνες για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών. Με το άνοιγμα του Λογαριασμού, η Επιχείρηση έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του διαχειριστικού εργαλείου του EventLobster.com, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να διαχειριστεί το ημερολόγιο, τις αιτήσεις (ενημέρωση, ακύρωση, επιβεβαίωση) την επικοινωνία με τους Χρήστες, το προφίλ της (πχ προσθήκη αφαίρεση φωτογραφιών) κτλ. Η χρήση του διαχειριστικού εργαλείου του EventLobster.com, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων.

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Διαφημίσεις

O EventLobster.com διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής του στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του EventLobster.com, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

2. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές του EventLobster.com. Ο EventLobster.com δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Ο EventLobster.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το EventLobster.com παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο EventLobster.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν τον EventLobster.com μέσω των ιστοσελίδων του στο Facebook, g+, linkedin, instagram, twitter (Social Media) για να μαθαίνουν νέα του, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει ο EventLobster.com μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο EventLobster.com είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από τον EventLobster.com στις Επιχείρησεις με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Ο EventLobster.com παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη και στην Επιχείρηση το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και λοιπών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. O EventLobster.com κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία του όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, τους αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τις Επιχειρήσεις, (γ) στην εμπορική ονομασία EventLobster.com, στο δικτυακό τόπο EventLobster.com και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας. Όλο το περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία του EventLobster.com εκτός από τις Πληροφορίες της Επιχείρησης οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων με εξαίρεση τις αξιολογήσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου στο δικτυακού τόπου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του EventLobster.com που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένo. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Περιορισμοί της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στον EventLobster.com το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσία χορηγούν στον EventLobster.com άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από τον EventLobster.com, το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτή, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων .

X. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους του EventLobster.com στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ του EventLobster.com και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή του EventLobster.com στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο ή Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

3. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Ο EventLobster.com θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

XI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Τα Μέλη και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:

2.1 Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.

2.2 Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.

2.3 Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.

2.4 Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.

2.5 Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.

2.6 Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη του EventLobster.com των Συνεργατών του και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.

2.7 Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεδομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων ((συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.

2.8 Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα του EventLobster.com, των Συνεργατών της ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας, μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.

2.9 Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.

2.10 Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση του EventLobster.com.

2.11 Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.

2.12 Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.

2.13 Η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.

2.14 Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.

2.15 Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

2.16 Η σύνδεση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/ Υπηρεσία των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του EventLobster.com.

2.17 Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.

2.18 Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.

2.19 Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.

3. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στον EventLobster.com, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τον EventLobster.com στο EventLobster.com@gmail.com.

Loading...
Loading...